مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی

مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت مرکز "


مدیریت مرکز

دکتر نجمه یزدان پناه متخصص علوم آب و خاک دانشیار گروه مهندسی آب داشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تلفن 09131406985 پست الکترونیکی: nyazdanpanah@gmail.com