مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی

مطالب مرتبط با کلید واژه

اهداف


اهداف مرکز

برگزاری کارگاههای آموزشی، سخنرانی های علمی و سمینارهای تخصصی برای ارتقاء علمی دانشجویان، اساتید و مراکز ذینفع توسعه کمی و کیفی انجام پژوهش های مرتبط در مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی توسعه خدمات مشاوره ای با سازمان ها و مراکز ذینفع ترویج اهمیت ...