مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی

مطالب مرتبط با کلید واژه

همکاری


دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

از تمامی اعضای محترم هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند دعوت به عمل می آید تا در قالب قرارداد اجرای طرح برون دانشگاهی با مرکز تحقیقات همکاری نمایند. لازم به ذکراست که اعضای هیات علمی که به عنوان مجری طرح برون دانشگاهی با مرکز همکاری می کنند، می توانند بخشی از موظفی آموزشی خود را به صورت فعالیت پژوهشی در مرکز تحقیقات تکمیل نمایند.

ادامه مطلب