مدیریت مرکز

دکتر نجمه یزدان پناه

متخصص علوم آب و خاک

دانشیار گروه مهندسی آب داشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

تلفن 09131406985

پست الکترونیکی: nyazdanpanah@gmail.com

کلید واژه ها: مدیریت مرکز مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی