معرفی مرکز

مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی با هدف ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای مرتبط با ایمنی تغذیه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان تاسیس شد. مرکز تحقیقات ایمنی سازی مواد غذایی و کشاورزی با نگرشی فراگیر به بررسی عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست در زمینه آب، هوا، خاک، مواد زائد، آفت کشها، سموم کشاورزی، کودهای شیمیائی، فلزات سنگین و فاضلاب با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته در حوزه‌های آزمایشگاهی، بکارگیری نیروهای متخصص و طرح های تحقیقاتی مشترک با سازمانهای مرتبط در حال فعالیت می باشد. همچنین اجرای پژوهش های مرتبط با نظارت، آزمایش، کنترل کیفی، ایمنی، سلامت و ارتقای کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در اولویت آن می باشد. علاوه بر این، برگزاری دوره های آموزشی، توسعه خدمات مشاوره ای و تحقیقاتی، ارائه خدمات آزمایشگاهی تخصصی مطابق استانداردهای معتبر در حوزه کشاورزی و تغذیه برخی از برنامه‌های مهم این مرکز می‌باشد.